Tsukanov Nikolai

Tsukanov,
Nikolai

Presidential Plenipotentiary Envoy to the Urals Federal District