Tsukanov Nikolai

Tsukanov,
Nikolai

Plenipotentiary Presidential Envoy in the Northwest Federal District