Kholmanskikh Igor

Kholmanskikh,
Igor

Presidential Plenipotentiary Envoy to the Urals Federal District