Mirziyoyev Shavkat

Mirziyoyev,
Shavkat

President of Uzbekistan